Aktuální jídelníček​

Poradenské pracoviště

ŠKOLNÍ PSYCHOLOG:  Mgr. Anita Michajluková

METODIK PREVENCE:   Mgr. Ludmila Beznosková

VÝCHOVNÝ PORADCE:   Mgr. Ludmila Beznosková

RADA ŽÁKŮ:  žáky vybraní zástupci 6.-9. tříd

    

   

Cíle činností ŠPP:

  • pracovat se všemi subjekty školy a vytvořit tak širokou základnu primární prevence školní neúspěšnosti  a sociálně nežádoucích jevů,
  • sledovat účinnost preventivních programů aplikovaných školou a vytvořit metodické zázemí pro jejich vytváření a realizaci,
  • nabízet a zajistit žákům kariérové poradenství,
  • připravit podmínky a rozšířit možnosti začlenění žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných,
  • vybudovat příznivé sociální klima pro integraci kulturních odlišností a přijímání sociálních odlišností na škole, budovat příznivé sociální klima a dobré vztahy ve třídách
  • posílit průběžnou a dlouhodobou péči o žáky s neprospěchem a vytvořit předpoklady pro jeho snižování,
  • zajistit včasnou intervenci při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních kolektivů,
  • poskytovat metodickou podporu učitelům dle aktuálních potřeb a při aplikaci psychologických a speciálně pedagogických aspektů vzdělávání do školních vzdělávacích programů,
  • prohloubit a zlepšit spolupráci a komunikaci mezi školou a rodiči,
  • integrovat poradenské služby poskytované školou se službami školských poradenských zařízení (zejm. pedagogicko-psychologické poradny, speciálně pedagogická centra, střediska výchovné péče) a s úřady práce.

Školní psycholog vytváří systém včasné identifikace žáků s výukovými obtížemi a vytváří strategii pro prevenci výukových obtíží ve vztahu k reedukaci. Poskytuje individuální konzultace žákům, rodičům i učitelům,  řeší s nimi problémy osobní, školní, výchovné či rodinné.  Věnuje se metodické podpoře učitelů, zajišťuje krizovou intervenci. Věnuje se  diagnostice klimatu školních  třídy a diagnostice  vztahů ve třídě a v případě potřeby realizuje intervenci vedoucí ke zlepšení.

Výchovný poradce se věnuje zejména problematice kariérového poradenství a procesu integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

Školní metodik prevence pracuje především v oblasti prevence sociálně nežádoucích jevů.  Nabízí možnost poradit se o problémech. Zaměřuje se na žáky, kteří jsou ohroženi ve svém vývoji, sebepojetí, komunikaci s druhými. Sleduje výskyt agresivního chování ve třídách, signály o potížích žáků (osobnostní, rodinné, vztahové), signály o náhlém i trvalém neúspěchu v učení, obtížné komunikaci, konfliktu s rodiči, porušování pravidel soužití ve škole. Metodik prevence navrhuje opatření, vede individuální konzultace s dětmi, rodiči a učiteli, informuje o možnostech odborné péče a další pomoci, jedná se sociálním odborem a konzultuje problémy s odbornými pracovišti.

Rada žáků, žáky zvolení zástupci žáků 6.-9. tříd, se schází s metodikem prevence 1x měsíčně za účelem plánování a koordinace preventivních aktivit jednotlivých tříd. Podporuje zodpovědnost žáků ve vzdělávání, jejich podíl na chodu školy. Je prostředkem pro přenos informací mezi třídami a podporuje spolupráci mezi ročníky. Navrhuje a ve spolupráci s učiteli a spolužáky realizuje jednotlivé preventivní aktivity. Předkládá návrhy a připomínky spolužáků ke vzdělávacímu procesu, školnímu prostředí a vzájemnému soužití.

_____________________________________

Standardní činnosti poradenských pracovníků školy zahrnují  služby, které jsou poskytovány žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogickým pracovníkům. Podmínkou pro poskytnutí školní poradenské služby nezletilému žákovi je informovaný souhlas jeho zákonných zástupců. Rodiče podepisují generální souhlas s činností těchto odborníků na škole. V případě dlouhodobé spolupráce je rodič vyzván k podepsání individuálního souhlasu s poskytováním poradenské služby (podle § 1, odst. 2 a 3 vyhl. 72/2005 Sb o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních). Informace a data o žácích a jejich rodičích, která se poradenští pracovníci školy dozvědí v souvislosti s výkonem své poradenské činnosti jsou považována za důvěrná a jsou ochraňována v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb, o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů. Souhlas zákonného zástupce není třeba v případech, kdy je ohroženo duševní nebo tělesné zdraví žáka nebo osob v jeho okolí a v případech, kdy soud či policie požádá o poskytnutí informací o daném žákovi.

Beznosková             Michajluková

schránka na dveřích ŠPP – napiš vzkaz nebo dopis

 

možnost anonymně oznámit šikanu

Dokumenty ke stažení:

asertivita bezpecnost-predevsim-drogy_dospivani Hoax_dalin_II_Sestava_1 hyperaktivita internet_-_radce_pro_rodice koureni krize kybergrooming_pracovni_listy_dalin_ii_sestava_1 Kybersikana-Olomouc_dalin_II_Sestava_1 Letacek_nntb letak_a3 letaksikana prehledovy_list_kyberstalking_ebezpeci preventivni_program_skoly_final19_20 prirucka_pro_rodice_patron_bezpecneho_netu sekty tresty urazy2

Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola, Stochov
ul. Jaroslava Šípka 387
STOCHOV 273 03
IČO: 70989613

Created 2020 www.vyroba-stranek.cz - Virtuální prohlídky - all4U agency s.r.o.