Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola, Stochov
Bakaláři Absolventi Aktuální jídelníček​

REKONSTRUKČNÍ PRÁCE V PROSTORÁCH ŠKOLY

Vážení rodiče, od 6.5. 2024 začnou probíhat v areálu školy stavební práce. Z tohoto důvodu může dojít k ohrožení bezpečnosti dětí, žáků a veřejnosti, proto nařizuji následující opatření:

Opatření ředitelky školy pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a žáků ve škole v souvislosti s probíhajícími stavebními úpravami

  1. Dětem, žákům a veřejnosti je zakázán vstup do všech částí školy a do vymezených částí areálu, kde probíhají stavební práce a které jsou vyhrazené pro potřeby stavební firmy. Veškeré tyto prostory jsou označeny bezpečnostními tabulkami „Zákaz vstupu nepovolaným osobám“ a ve venkovním areálu budou tyto prostory ohrazeny bezpečnostní páskou. Dětem, žákům a veřejnosti je zakázáno, jakkoliv poškozovat nebo upravovat, případně přemísťovat bezpečnostní značení.
  2. Děti, žáci, zákonní zástupci dětí a žáků (rodiče) a všichni zaměstnanci školy jsou povinni dodržovat informace uvedené na bezpečnostních značkách umístěných v prostorách školy a v prostorách stavby.
  3. Děti, žáci a zákonní zástupci dětí (rodiče) a všichni zaměstnanci školy jsou povinni při přesunech v areálu školy používat pouze určené a vymezené komunikace (chodníky), popřípadě levé krajní strany pozemní komunikace, a to maximálně ve dvojicích.
  4. Děti, žáci a zákonní zástupci jsou povinni uposlechnout a řídit se pokyny příslušného pedagogického pracovníka, popř. jiného zaměstnance školy. Děti a žáci jsou rovněž povinny uposlechnout příkazů a pokynů pracovníků stavby, pokud jsou tyto vydány v rámci zajištění bezpečnosti. Tyto pokyny mohou být vydány i ústně.
  5. Dětem, žákům a veřejnosti je přísně a za všech okolností zakázáno jakkoliv manipulovat s jakýmkoliv zařízením na stavbě, zejména platí přísný zákaz manipulace s pracovními stroji, elektroinstalací a elektrozařízením stavby.
  6. Bez zbytečného odkladu informovat ředitelku školy o zjištěných skutečnostech, které by mohly způsobit úraz dítěte (poškozené značení, nerespektování pokynů žáky ….)

Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola, Stochov
ul. Jaroslava Šípka 387
STOCHOV 273 03
IČO: 70989613

Created 2020 www.vyroba-stranek.cz - Virtuální prohlídky - all4U agency s.r.o.