Aktuální jídelníček​

Poradenské pracoviště

ŠKOLNÍ PSYCHOLOG:  Mgr. Anita Michajluková

METODIK PREVENCE:   Mgr. Ludmila Beznosková

VÝCHOVNÝ PORADCE:   Mgr. Ludmila Beznosková

RADA ŽÁKŮ:  žáky vybraní zástupci 6.-9. tříd

    

   

Cíle činností ŠPP:

 • pracovat se všemi subjekty školy a vytvořit tak širokou základnu primární prevence školní neúspěšnosti  a sociálně nežádoucích jevů,
 • sledovat účinnost preventivních programů aplikovaných školou a vytvořit metodické zázemí pro jejich vytváření a realizaci,
 • nabízet a zajistit žákům kariérové poradenství,
 • připravit podmínky a rozšířit možnosti začlenění žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných,
 • vybudovat příznivé sociální klima pro integraci kulturních odlišností a přijímání sociálních odlišností na škole, budovat příznivé sociální klima a dobré vztahy ve třídách
 • posílit průběžnou a dlouhodobou péči o žáky s neprospěchem a vytvořit předpoklady pro jeho snižování,
 • zajistit včasnou intervenci při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních kolektivů,
 • poskytovat metodickou podporu učitelům dle aktuálních potřeb a při aplikaci psychologických a speciálně pedagogických aspektů vzdělávání do školních vzdělávacích programů,
 • prohloubit a zlepšit spolupráci a komunikaci mezi školou a rodiči,
 • integrovat poradenské služby poskytované školou se službami školských poradenských zařízení (zejm. pedagogicko-psychologické poradny, speciálně pedagogická centra, střediska výchovné péče) a s úřady práce.

Školní psycholog 

 • pracuje s třídními kolektivy, pomáhá řešit problémové chování dětí a problémové vzájemné vztahy
 • zajišťuje adaptační programy
 • konzultuje s dětmi a rodiči individuální problémy dětí
 • zajišťuje individuální a skupinové kariérové poradenství

Výchovný poradce a školní metodik prevence 

 • podporuje péči o děti s podpůrnými opatřeními, kontroluje a vyhodnocuje dodržování doporučení poradenských zařízení ve škole
 • zajišťuje pomoc s identifikací žáků s výukovými potížemi, zajišťuje vyšetření v poradenském zařízení
 • komunikuje s PPP, SPC, SVP apod.
 • pomoc s profesní orientací – zajištění veletrhů, středních škol, zajišťuje přihlášky a zápisové listy ke střednímu vzdělávání
 • zpracovává krizový plán školy (rizikové chování)
 • konzultuje s rodiči, žáky a učiteli výukové a školní obtíže
 • pomoc při problémových schůzkách rodič – učitel
 • zajišťuje spolupráci s asistenty pedagoga
 • vede Radu žáků
 • zajišťuje poradenství v oblasti školní zralosti, poradenství při zápisu do ZŠ

Rada žáků

 • jsou zvolení zástupci žáků 6.-9. tříd, kteří se schází s metodikem prevence 1x měsíčně za účelem plánování a koordinace preventivních aktivit jednotlivých tříd
 • Podporuje zodpovědnost žáků ve vzdělávání, jejich podíl na chodu školy
 • Je prostředkem pro přenos informací mezi třídami a podporuje spolupráci mezi ročníky
 • Navrhuje a ve spolupráci s učiteli a spolužáky realizuje jednotlivé preventivní aktivity
 • Předkládá návrhy a připomínky spolužáků ke vzdělávacímu procesu, školnímu prostředí a vzájemnému soužití.

_____________________________________

Standardní činnosti poradenských pracovníků školy zahrnují  služby, které jsou poskytovány žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogickým pracovníkům. Podmínkou pro poskytnutí školní poradenské služby nezletilému žákovi je informovaný souhlas jeho zákonných zástupců. Rodiče podepisují generální souhlas s činností těchto odborníků na škole. V případě dlouhodobé spolupráce je rodič vyzván k podepsání individuálního souhlasu s poskytováním poradenské služby (podle § 1, odst. 2 a 3 vyhl. 72/2005 Sb o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních). Informace a data o žácích a jejich rodičích, která se poradenští pracovníci školy dozvědí v souvislosti s výkonem své poradenské činnosti jsou považována za důvěrná a jsou ochraňována v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb, o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů. Souhlas zákonného zástupce není třeba v případech, kdy je ohroženo duševní nebo tělesné zdraví žáka nebo osob v jeho okolí a v případech, kdy soud či policie požádá o poskytnutí informací o daném žákovi.

Beznosková             Michajluková

schránka na dveřích ŠPP – napiš vzkaz nebo dopis

 

možnost anonymně oznámit šikanu

Dokumenty ke stažení:

asertivita bezpecnost-predevsim-drogy_dospivani Hoax_dalin_II_Sestava_1 hyperaktivita internet_-_radce_pro_rodice koureni krize kybergrooming_pracovni_listy_dalin_ii_sestava_1 Kybersikana-Olomouc_dalin_II_Sestava_1 Letacek_nntb letak_a3 letaksikana prehledovy_list_kyberstalking_ebezpeci preventivni_program_skoly_final19_20 prirucka_pro_rodice_patron_bezpecneho_netu sekty tresty urazy2

Primární prevence online

Na programy primární prevence o kybernásilí a sexuálním násilí se těší žáci druhého stupně. Proběhnou


Sraz absolventů a přátel školy s žáky 9. a 8. tříd

Sraz našich bývalých žáků s žáky 9. a 8. tříd proběhl ve čtvrtek 21.1. Žáci posledních ročníků mají volbu


Jsme online a nestačí nám jenom učit!

Jsme online i mimo výuku. Protože škola není jen učivo, ale hlavně vzájemné setkávání, na pravidelnýchZákladní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola, Stochov
ul. Jaroslava Šípka 387
STOCHOV 273 03
IČO: 70989613

Created 2020 www.vyroba-stranek.cz - Virtuální prohlídky - all4U agency s.r.o.