Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola, Stochov
Bakaláři Absolventi Aktuální jídelníček​

Poradenské pracoviště

ŠKOLNÍ PSYCHOLOG:  Mgr. Anita Michajluková

METODIK PREVENCE:  Mgr. Ludmila Beznosková

METODIK PREVENCE:  Mgr. Kristýna Hejzlarová

VÝCHOVNÝ PORADCE: Mgr. Ludmila Beznosková

SOCIÁLNÍ PEDAGOG: Bc. Lucie Valušová

RADA ŽÁKŮ:  žáky vybraní zástupci 6.-9. tříd

    

   

Cíle činností ŠPP:

  • pracovat se všemi subjekty školy a vytvořit tak širokou základnu primární prevence školní neúspěšnosti  a sociálně nežádoucích jevů,
  • sledovat účinnost preventivních programů aplikovaných školou a vytvořit metodické zázemí pro jejich vytváření a realizaci,
  • nabízet a zajistit žákům kariérové poradenství,
  • připravit podmínky a rozšířit možnosti začlenění žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných,
  • vybudovat příznivé sociální klima pro integraci kulturních odlišností a přijímání sociálních odlišností na škole, budovat příznivé sociální klima a dobré vztahy ve třídách
  • posílit průběžnou a dlouhodobou péči o žáky s neprospěchem a vytvořit předpoklady pro jeho snižování,
  • zajistit včasnou intervenci při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních kolektivů,
  • poskytovat metodickou podporu učitelům dle aktuálních potřeb a při aplikaci psychologických a speciálně pedagogických aspektů vzdělávání do školních vzdělávacích programů,
  • prohloubit a zlepšit spolupráci a komunikaci mezi školou a rodiči,
  • integrovat poradenské služby poskytované školou se službami školských poradenských zařízení (zejm. pedagogicko-psychologické poradny, speciálně pedagogická centra, střediska výchovné péče) a s úřady práce.

Mgr. Anita Michajluková, školní psycholog

tel. 777 859 847, anitamichajlukova@zsstochov.cz

Konzultační hodiny: pondělí 7:45-18h, úterý 7:45-15:30, čtvrtek 7:45 - 15:30

- práce s celými třídními kolektivy, atmosféra ve třídě, problémové chování dětí, problémové vzájemné vztahy, adaptační programy

- individuální problémy dětí, které můžou a nemusí souviset se školou

- konzultace s rodiči

- problémové děti ve třídách z hlediska chování a třídních vztahů

- podpora učitelů – individuální konzultace podle potřeb

- kariérové poradenství skupinové – program pro třídu

- individuální kariérové poradenství – testy, dotazníky

Mgr. Ludmila Beznosková, výchovný poradce, metodik prevence

tel. 604 388 207, ludmilabeznoskova@zsstochov.cz

Konzultační hodiny: pondělí 7:45-18h, úterý 7:45-15:30, čtvrtek 7:45 - 15:30

- podpora péče o děti s PO, kontrola a pomoc s dodržováním doporučení poradny, vypracováním a vyhodnocením IVP, PLPP

- pomoc s identifikací žáků s výukovými obtížemi / zajištění vyšetření

- komunikace s poradnou (PPP, SPC, SVP apod.)

- profesní orientace – zajištění návštěv veletrhů, středních škol.., návštěvy zástupců škol v ZŠ; zajištění přihlášek a zápisových listů

- prevence rizikového chování / individuální rozhovory s dětmi a rodiči, organizace a vedení výchovných komisí, zpracování preventivního programu školy

- zpracování krizového plánu školy (rizikové chování)

- konzultace s rodiči (individuálně zejména výukové a školní obtíže; výchovné a mimoškolní po první konzultaci směřuji A.Michajlukové)

- vedení dětí, které potřebují podporu v přípravě na výuku

- pomoc při problémových schůzkách (rodič-učitel)

- podpora spolupráce s asistenty pedagoga

- zajištění poradenství v oblasti školní zralost; poradenství při zápisu do ZŠ

Mgr. Kristýna Hejzlarová, metodik prevence

kristynahejzlarova@zsstochov.cz

- prevence rizikového chování / zajištění preventivních programů třídám (programy organizací zvěnčí i vlastní preventivní programy)

- vedení Rady žáků

Rada žáků

- jsou zvolení zástupci žáků 6.-9. tříd, kteří se schází s metodikem prevence 1x měsíčně za účelem plánování a koordinace preventivních aktivit jednotlivých tříd

- podporuje zodpovědnost žáků ve vzdělávání, jejich podíl na chodu školy

- je prostředkem pro přenos informací mezi třídami a podporuje spolupráci mezi ročníky

- navrhuje a ve spolupráci s učiteli a spolužáky realizuje jednotlivé preventivní aktivity

- předkládá návrhy a připomínky spolužáků ke vzdělávacímu procesu, školnímu prostředí a vzájemnému soužití.

_____________________________________

Standardní činnosti poradenských pracovníků školy zahrnují  služby, které jsou poskytovány žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogickým pracovníkům. Podmínkou pro poskytnutí školní poradenské služby nezletilému žákovi je informovaný souhlas jeho zákonných zástupců. Rodiče podepisují generální souhlas s činností těchto odborníků na škole. V případě dlouhodobé spolupráce je rodič vyzván k podepsání individuálního souhlasu s poskytováním poradenské služby (podle § 1, odst. 2 a 3 vyhl. 72/2005 Sb o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních). Informace a data o žácích a jejich rodičích, která se poradenští pracovníci školy dozvědí v souvislosti s výkonem své poradenské činnosti jsou považována za důvěrná a jsou ochraňována v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb, o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů. Souhlas zákonného zástupce není třeba v případech, kdy je ohroženo duševní nebo tělesné zdraví žáka nebo osob v jeho okolí a v případech, kdy soud či policie požádá o poskytnutí informací o daném žákovi.

Beznosková             Michajluková

schránka na dveřích ŠPP – napiš vzkaz nebo dopis

 

možnost anonymně oznámit šikanu

Dokumenty ke stažení:

asertivita bezpecnost-predevsim-drogy_dospivani Hoax_dalin_II_Sestava_1 hyperaktivita internet_-_radce_pro_rodice koureni krize kybergrooming_pracovni_listy_dalin_ii_sestava_1 Kybersikana-Olomouc_dalin_II_Sestava_1 Letacek_nntb letak_a3 letaksikana prehledovy_list_kyberstalking_ebezpeci preventivni_program_skoly_final19_20 prirucka_pro_rodice_patron_bezpecneho_netu sekty tresty urazy2

Co se děje v ŠPP

Školní poradenské pracoviště nezahálí.   Zahálet nám nedají děti, rodiče ani učitelé, kteří se naučili


Volba povolání

V úterý 12.10. navštíví 8. a 9. třídy VELETRH VZDĚLÁVÁNÍ v Kladně. Informace k přijímacím zkouškám


Primární prevence online

Na programy primární prevence o kybernásilí a sexuálním násilí se těší žáci druhého stupně. Proběhnou


Sraz absolventů a přátel školy s žáky 9. a 8. tříd

Sraz našich bývalých žáků s žáky 9. a 8. tříd proběhl ve čtvrtek 21.1. Žáci posledních ročníků mají volbu


Jsme online a nestačí nám jenom učit!

Jsme online i mimo výuku. Protože škola není jen učivo, ale hlavně vzájemné setkávání, na pravidelnýchZákladní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola, Stochov
ul. Jaroslava Šípka 387
STOCHOV 273 03
IČO: 70989613

Created 2020 www.vyroba-stranek.cz - Virtuální prohlídky - all4U agency s.r.o.