Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola, Stochov
Facebook Bakaláři Aktuální jídelníček​

Stravování 1.MŠ

Vyhláška 107/2005 Sb., o školním stravování

Věk dítěte

Přesnídávka

   Oběd

Odpolední svačina

Celkem

   3-6 let

        8,-

      16,-

             8,-

      32,-

      7 let

        9,-

      17,-

             9,-

      35,-

Jídelníček  je připravován dle vyhlášky o školním stravování, jejíchž součástí je takzvaný spotřební koš. Dětem je podávána pestrá a vyvážená strava třikrát denně s dostatkem ovoce a zeleniny.

Dodržujeme pitný režim, děti mají po celý den zajištěný dostatečný přísun tekutin.

Aktuální jídelníček je vyvěšený na nástěnce v MŠ.

Od 13.12.2014 musí být u potravin označovány alergeny. Informace o alergenech najdete na nástěnce u jídelního lístku.

 Od ledna 2016 je možná platba – stravné a školné bezhotovostní platbou – přes účet.

 Bezhotovostní – inkasní platba školného a stravného

 Co je potřeba udělat ?

 • zřídit účet v bance
 • zadat povolení k inkasu ze svého účtu ve prospěch účtu MŠ
 • nahlásit vedoucí školní jídelny neprodleně číslo vašeho bankovního účtu
 • zadat dostatečný limit
 • doložit potvrzení o povolení inkasa

Je potřeba, aby na vašem bankovním účtu byl vždy dostatek finančních prostředků.       

Osvobození od úplaty

Zákonný zástupce, který má rozhodnutí o osvobození od úplaty za předškolní vzdělávání, prokáže tento nárok bez vyzvání vždy k 1. dni v měsíci k rukám vedoucí školní jídelny.

V případě písemného neprokázání osvobození od úplaty, nebude tato úleva akceptována.

                                        SMĚRNICE  ŘEDITELE

          Základní školy, Základní umělecké školy a Mateřské školy, Stochov

                                           č. 2/2018 ze dne 30.6.2019

                                                     Článek l.

 • Podle § 123 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, a v souladu s ustanovením § 6

vyhlášky MŠMT č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění vyhl. 43/2006

stanovuji částku úplaty (dále jen ,,úplata‘‘) za dítě

 1. v mateřské škole 400,-Kč/1 měsíc
 2. ve školní družině 200,-Kč/1 měsíc
 • Vzdělávání v MŠ se dítěti poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který

následuje po dni, kdy dítě dosáhne 5. roku věku.

 • Od úplaty je osvobozen zákonný zástupce dítěte, který pobírá sociální příplatek

nebo fyzická osoba, která o dítě pečuje a pobírá dávky pěstounské péče; tyto skutečnosti je nutno prokázat řediteli školy.

 • Zákonní zástupci dítěte, které nedocházelo do mateřské školy a školní družiny ani

jeden den v kalendářním měsíci budou hradit úplatu v plné výši.

                                                           Článek ll.

 • Plátcem úplaty jsou rodiče nebo jiní zákonní zástupci dítěte zapsaného do mateřské

školy nebo do školní družiny.

 • Úplata je splatná v deseti splátkách v kalendářních měsících počínaje měsícem září

a konče měsícem červnem následujícího kalendářního roku.

 • Úplata za kalendářní měsíc je splatná do 15.dne příslušného kalendářního měsíce,

pokud nebude s ředitelem školy dohodnut jiný termín úhrady.

 • Nezaplacení úplaty ve stanoveném termínu lze posuzovat jako závažné narušení

provozu školy, v jehož důsledku lze ukončit docházku dítěte do mateřské školy nebo

do školní družiny.

 • Úplata se poměrně sníží v případě, kdy bude mateřská škola nebo školní družina

uzavřena z provozních důvodů.

                                                           Článek III.

Tato směrnice zrušuje směrnici č. 2/2018 ze dne 30.6.2018.

                                                            Článek IV.

Tato směrnice nabývá účinnosti dnem 1.září 2019 a platí do 31.srpna 2020.

                                                                                              PhDr. Lenka Mazuchová, MBA

                                                                                                           ředitelka školy

Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola, Stochov
ul. Jaroslava Šípka 387
STOCHOV 273 03
IČO: 70989613

Created 2020 www.vyroba-stranek.cz - Virtuální prohlídky - all4U agency s.r.o.