Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola, Stochov
Bakaláři Absolventi Aktuální jídelníček​

Provozní řád

Vnitřní   řád školní jídelny (od 1.8.2023)

 

   Vedoucí jídelny : Miloslava Hausírková                           Hlavní kuchařka : Vladimíra Mašková

   Zásady provozu : provoz ŠJ se řídí vyhláškou č. 107/2005 Sb., O školním stravování, ve znění pozdějších předpisů.

   Jídelníček je sestavován na základě zásad zdravé výživy a dodržování spotřebního koše vybraných potravin.

   Je možný výběr ze dvou jídel.

Provoz školní jídelny                         Provozní doba –               6.30 – 14.00

                                                               Výdejní doba                

                                                               Pro zaměstnance              11.00 – 11.30   místně odděleno

                                                               Pro děti a zaměstnance     11.4013.50

                                                               Pro důchodce                   11.15 – 11.30   místně odděleno-zadní vchod

                                         Odběr do jídlonosičů-cizí strávníci       11.15 - 11.30   místně odděleno

                                                                                                         13.50 - 14.00

                                         Prodej přes ulici                                     11.15 - 11.30   místně odděleno-zadní vchod

                                                                                                         13.50 - 14.00                                                                      

Vydaná strava je určená k okamžité spotřebě.

 

 

Placení stravného

Inkasem z účtu: Rodiče sjednají v bance souhlas s prováděním platby (inkasa) a přinesou o tom doklad

(dostanou předem v kanceláři školní jídelny). Platba stravného je prováděna na naší škole k 17.dni předchozího

měsíce. Má-li datum splatnosti připadnout na den pracovního klidu nebo volna, považuje se za den splatnosti

nejbližší pracovní den předcházející dni pracovního klidu či volna.

Pokud nebude platba z účtu stržena, strávník bude automaticky od prvního dne v novém měsíci odhlášen.

Strávník nebo zákonný zástupce strávníka je povinen uhradit stravné hotově v kanceláři školní jídelny.

Pokud nebude stravné uhrazeno opakovaně, bude strávník vyřazen z bezhotovostních plateb a obědy bude

možné hradit jen v hotovosti.

Všichni, kdo zaplatí oběd inkasem, mají automaticky objednané obědy č.1. Proto je potřeba včas provést případnou

změnu na oběd č.2 nebo odhlášení.

V hotovosti, poslední čtyři dny v měsíci na následující měsíc v kanceláři jídelny.

Oběd na aktuální den lze koupit den předem do 13.00h. Pouze poslední pracovní den v měsíci se prodávají

obědy na první den nového měsíce do 16.00h a první den v novém měsíci na další den do 13.45h.

Stravu je možné uhradit na období jednoho měsíce.

Při placení inkasem z účtu i v hotovosti se peníze za odhlášené stravné odečítají při dalším vyúčtování obědů.

Objednávání stravného : 1/ přes internet (aplikace www.strava.cz)

                                                           2/ na boxu

 

Oběd na 1 při koupi stravného je automaticky. Na 2 je třeba navolit nejpozději jeden pracovní den předem!!

(Např. v pondělí do 14.00h lze navolit středu, v pátek do 14.00h lze navolit úterý.)

Na boxu i na internetu poslední den volby do 14.00h. 2.jídlo se vaří pouze v případě, že se přihlásí

nejméně 10 strávníků. Pokud není dostatečný počet, mají automaticky 1 .

 

 

                                                      

                                                               - 2 -                                                                    

Odhlašování obědů : 1/ přes internet nejpozději do 13.00h v poslední pracovní den před odhlášeným dnem

                                                     (Změny se projeví až po stažení údajů do počítače v kanceláři ŠJ-probíhá 1x denně.)

                                                 2/ na boxu nejpozději do 13.00h v poslední pracovní den před odhlášeným dnem

                                                 3/ v kanceláři VŠJ nejpozději den předem do 13.00h  

   V 1.den nemoci nebo v pondělí v době nemoci možno odhlásit do 6.30h téhož dne (v kanceláři VŠJ nebo

   tel. 312 651 209).

Obědy nelze odhlašovat přes e-mailovou adresu ŠJ zasláním žádosti o odhlášení oběda!!!

     (K odhlašování přes internet slouží aplikace www.strava.cz – z počítače, z mobilního telefonu, z tabletu.)

   V době prázdnin a ředitelských dnů jsou všichni strávníci automaticky odhlášeni.

   Za neodebranou nebo neodhlášenou stravu se finanční nebo věcná náhrada neposkytuje, nevyzvednuté

   a neodhlášené obědy propadají.

   Odhlašování obědů na konci školního roku:

   Poslední týden ve školním roce (tj. 5 pracovních dnů) nelze provádět odhlášení obědů na poslední školní den

   (výjimkou je pouze nemoc), kdy se dostává vysvědčení. Zůstatkové suroviny totiž již nelze spotřebovat.

   Box pro výběr obědů :                                                    

   Pondělí - čtvrtek   6 – 15 hodin                                          

   Pátek                     6 – 13,45 hodin

  

 

   Prodej a odhlašování stravného

   denně : 6.30 – 8.00h     11.15 – 13.45h

 

 

 

   Obědy po dobu nemoci dítěte

   První den nepřítomnosti je odběr bez doplatku, žák si tedy může odebrat oběd pouze v první den nemoci.

   Na další dny nemoci je nutno obědy odhlásit. Žák v ostatní dny nemoci nárok na stravu nemá.  

   Pokud nedojde 1.den nemoci k odebrání oběda, oběd propadá a finanční hotovost se za něj nevrací.

   Za neodhlášenou či neodebranou stravu se neposkytuje věcná ani finanční náhrada.

   Na další den nemoci jsou zákonní zástupci či žáci povinni strávníka odhlásit ze stravování.

   Další dny nepřítomnosti není nárok na školní stravování.

                                       ----------------------------

   Dospělý strávník musí odhlásit oběd i v 1.den nemoci !!!

   Cena obědu se řídí vyhláškou MŠMT č.107/2005 Sb. ve znění pozdějších přepisů, která stanovuje

finanční normativ /hodnota potravin-suroviny/ v rozpětí finančních limitů.

   Ceny obědů :   Strávníci   7 -10 let       29,-Kč           (20,- - 47,- Kč)

                             Strávníci 11 -14let      31,-Kč           (23,- - 50,- Kč)

                             Strávníci 15 a více       33,-Kč          (24,- - 54,- Kč)

   Strávník může odebírat stravu na základě vyplnění přihlášky ke stravování a zakoupení čipu.

 

   Strávníka zařazujeme podle věku (vyhláška 107/2005Sb.), kterého dosáhne ve školním roce (podle školského

   zákona začíná rok 1.9. a končí 31.8.následujícího kalendář.roku) to znamená, že dítě, které dosáhne

   ve školním roce 11(15) let, bude zařazeno do vyšší skupiny, i kdyby věku dosáhlo až 31.8.následujícího

   kalendářního roku. Strávníci zůstávají automaticky přihlášeni při posunu do vyššího ročníku.

   Přihláška platí do ukončení stravování strávníka.

 

   Stanovená výše ceny oběda: polévka, hlavní jídlo, nápoj, popř.salát, ovoce, moučník – dle skladby jídelníčku..

   Jídelní lístek – vyvěšen v jídelně, na tabuli ŠJ a na webových stránkách školy.

                                                                                     - 3 -

Výdej stravy se provádí na základě kontroly čipu (odčipnutí) u výdejního pultu.

   Prodej a cena čipu: Čip zakoupíte 1x za školní docházku za cenu 115,- Kč, nové modré čipy za 122,- Kč.

   Čip je výhradním majetkem strávníka.

   Při ztrátě má strávník možnost omezenou dobu chodit na obědy bez čipu (s náhradním lístkem) a pak si musí

   zakoupit nový čip. Nefunkční čip si strávník může přijít vyměnit.

   Pokud strávník čip zapomene, přijde si do kanceláře jídelny pro náhradní lístek.

   Vnitřní režim školní jídelny

 

   Zákaz vstupu žákům, kteří nebyli ve škole a jsou ve stavu nemocných.

   Zákaz výdeje do přinesených nádob žákům, kteří ve škole byli.

   V době nemoci žáka může oběd vyzvednout rodič od 11.15 – 11.30h, 13.50 – 14.00h a to pouze

   první den nemoci.

   Velikost a kvalita stravy je určena vnitřním předpisem, recepturami pro školní stravování a vlastními recepturami.

   Velikost porcí lze reklamovat u vedoucí kuchařky nebo v kanceláři školní jídelny, a to v okamžiku, kdy byla

   porce převzata od výdejního pultu. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

   Kvalitu pokrmu lze reklamovat u vedoucí školní jídelny, a to v okamžiku zjištění závady.

   Zákaz vstupu cizích osob od 11.00 do 14.00h.

   Práva a povinnosti žáků

 

   Ustanovení Školního řádu ohledně chování žáků se vztahuje také na školní jídelnu.

   Při opakovaném nevhodném nebo drzém chování může být strávník ze stravování vyloučen.

   Použité nádobí odkládají do místa k tomu určeného u okénka pro vrácení nádobí.

   Strávníci nesmí bez souhlasu vedoucí školní jídelny vynášet z jídelny inventář, jako jsou například talíře, příbory,

   kelímky, židle apod.

   Během výdeje obědů zajišťují mimořádný úklid jídelny (rozbité nádobí, rozlité tekutiny, atd.) zaměstnanci

   vykonávající dozor.

   Strávníci se mohou s tímto provozním řádem seznámit v jídelně a mohou podávat připomínky

   ke stravování vedoucí ŠJ od 6.30 – 14.00h.

   Práva a povinnosti rodičů

 

   Doprovod žáků na oběd (rodiče nebo rodinní příslušníci) do prostor jídelny není povolen.

 

   V případě onemocnění žáka je rodič povinen dítě odhlásit ze stravování. První den nemoci je

   považován za pobyt ve škole a v době od 11.15 – 11.30h, 1350 – 14.00h je možno stravu odebrat.

                                                                               - 4 -

   Zákonný zástupce má právo vznášet připomínky a podněty k práci školní jídelny u vedoucí školní

   jídelny nebo u ředitelky školy, v případě nespokojenosti s vyřízením stížnosti či podnětu se mohou

   obrátit na nadřízený nebo kontrolní orgán poskytovatele s podnětem na prošetření postupu

   při vyřizování stížnosti.

   Rodiče žáků se mohou s tímto provozním řádem seznámit na webových stránkách školy a mohou podávat

   připomínky ke stravování vedoucí ŠJ od 6.30 – 14.00h.

   Zákonný zástupce má povinnost neprodleně dítě odhlásit v době nemoci z obědů, respektovat dobu

   odhlašování obědů a dodržovat termíny splatnosti úplaty za školní stravování.

 

 

   Vzájemné vztahy se zaměstnanci

  

   Stravování zaměstnanců se řídí vyhláškou 84/2005 o závodním stravování. Zaměstnanec může odebírat

   Stravu na základě vyplnění přihlášky ke stravování. Pokud neodpracuje 3 hodiny pracovní směny,

   čerpá dovolenou, je nemocný nebo ošetřuje člena rodiny, je zaměstnanec povinen odhlásit se ze stravování.

   Neodhlášená strava propadá bez náhrady. Pokud není strava ve výše uvedených případech odhlášena,

   zaplatí zaměstnanec do pokladny školy příspěvek z FKSP.

 

   Každý strávník má nárok na jedno jídlo denně složené z polévky, hlavního jídla a nápoje, zaměstnanec musí  

   odpracovat alespoň 3 hod. pracovní směny, aby měl nárok na oběd za sníženou cenu. Není-li zaměstnanec

   přítomen v práci, nemá nárok na stravování za zvýhodněnou cenu, totéž byl-li vyslán na služební cestu.

   Uplatňuje-li v cestovním příkazu stravné, nemá nárok na odebrání oběda za zvýhodněnou cenu. Musí mít

   oběd odhlášen.

  

  

   Organizace provozu

 

   Strávník si před jídelnou umyje ruce a stoupne si do fronty na oběd k výdejnímu okénku. Po konzumaci

   oběda odnese strávník použité nádobí do zbytkového okénka, příbor a kelímek odloží do drátěného koše

   na pultě, ubrousek do odpadkového koše.

   Strávník je povinen chovat se ohleduplně, v souladu s hygienickými a společenskými pravidly stolování.

   Problémy nebo své připomínky k pokrmům hlásí strávník vedoucí jídelny. Technické nebo hygienické závady

   hlásí strávník kuchařce. Úraz, nevolnost ve ŠJ hlásí strávník ped.dozoru.

   Za čistotu stolů odpovídá kuchařka. Za čistotu jídelny během výdeje odpovídá dozorující personál.

   Za úklid jídelny po výdejní době odpovídá uklízečka školy.

   Způsob řešení nouzových a havarijních situací (např.přerušení dodávky energií, vody apod.) projedná

   ředitelka školy neprodleně se zřizovatelem a seznámí strávníky s jejím řešením.

   Bezpečnost a ochrana zdraví žáků, jejich ochrana před soc.patologickými jevy

 

   Při přenosu jídla (nebo např. při přerušení dodávky energií, vody apod.) se žáci chovají ukázněně,

   neběhají, nežertují a neprovádí jiné činnosti, které by mohly způsobit nebezpečí pádu. Strávníci se po celou

   dobu pobytu ve školní jídelně chovají tiše.

   Pedagogický dozor v jídelně sleduje chování žáků po příchodu do jídelny, při stolování, odnášení stravy

   a použitého nádobí, včetně příborů. Dozor dbá na bezpečnost stravujících se žáků.

   Dojde-li k potřísnění podlahy učiní dozor nutná opatření, aby nedošlo k uklouznutí procházejících

 žáků. Ihned podlahu vytře a osuší.

                                                                                   - 5 -

   Dojde-li k úrazu žáka (opaření, uklouznutí apod.) ohlásí pedagogický dozor tuto událost vedoucí

   školní jídelny, která poskytne žákovi první pomoc, provede zápis do knihy úrazů a oznámí úraz ředitelce školy.

 V rámci bezpečnosti se strávníci chovají v jídelně dle pravidel BOZ, v souladu s hygienickými předpisy,

   dle zásad slušného chování a společenských pravidel stolování. Strávníci jsou povinni řídit se pokyny personálu

   školní jídelny a pedagogického dohledu, zároveň se nesmí dopouštět projevů rasismu a šikany.

   Podmínky zacházení s majetkem školy

 

   Strávníci, případně jejich zákonní zástupci odpovídají za škody způsobené na majetku školní jídelny.

   Strávníci jsou povinni nahlásit všechny škody, které ve školní jídelně způsobili, nebo jako svědci viděli

   způsobit, zaměstnancům školní jídelny, případně dozoru na jídelně, v případě větších škod vedoucí

   školní jídelny.

   Škodu, která je způsobena neúmyslně, strávník nehradí. Úmyslně způsobenou škodu je strávník,

   případně jeho zákonný zástupce, povinen nahradit.

   Strávníci používají zařízení školní jídelny pouze za účelem stravování. Strávníci jsou povinni šetřit

   zařízení a vybavení jídelny.

   Děti jsou pedagogy a zaměstnanci školy vedeny k ochraně majetku školy.

   Povinností všech strávníků je majetek školy chránit a nepoškozovat.

   Email: skolnijidelna@zsstochov.cz

   vedoucí jídelny: Miloslava Hausírková                 ředitelka školy: PhDr. Lenka Mazuchová, MBA

 

   Stochov, 14.7.2023                                                                                                                                                                                        

 

 

 

Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola, Stochov
ul. Jaroslava Šípka 387
STOCHOV 273 03
IČO: 70989613

Created 2020 www.vyroba-stranek.cz - Virtuální prohlídky - all4U agency s.r.o.