Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola, Stochov
Bakaláři Absolventi Aktuální jídelníček​

Školní psycholog

MGR. ANITA MICHAJLUKOVÁ

anita-portret-200x200

Kde:      místnost Školního poradenského pracoviště, 1 . patro, vlevo na konci chodby

Kdy:

pondělí  7:45 – 18:00

úterý   7:45 – 15:30

čtvrtek   7:45 – 15:30

Žáci mohou využívat možnost konzultací i v době vyučování po předchozí dohodě žáka nebo jeho rodičů s psychologem a se souhlasem vyučujících.

Rodiče – termín nutno dohodnout předem telefonicky nebo e-mailem.

Kontakt: anitamichajlukova@zsstochov.cz

tel.: 777 859 847

Děti mohou využít ke kontaktování psychologa případně  i schránku na dveřích Školního poradenského pracoviště v 1. patře vlevo na konci chodby – můžete vhodit lísteček se jménem a třídou a informací, proč byste chtěli s psychologem mluvit a on vás potom vyhledá a domluvíte si společně konzultaci.

Co dělá školní  psycholog:

 • pracuje s třídními kolektivy, pomáhá řešit problémové chování dětí a problémové vzájemné vztahy

 • zajišťuje adaptační programy

 • konzultuje s dětmi a rodiči individuální problémy dětí

 • zajišťuje individuální a skupinové kariérové poradenství.

Konzultace  jsou poskytovány prezenčně ve škole nebo na dálku prostřednictvím telefonu, Skypu, Zoomu či e-mailem.

S ČÍM MŮŽETE ZA PSYCHOLOGEM PŘIJÍT:

Jako rodič:

 • konzultace výchovných, výukových, vztahových a osobnostních problémů vašeho dítěte ve škole i doma
 • můžete přijít, pokud si nevíte rady např. s usměrněním některého chování vašeho dítěte doma nebo ve škole, při potížích s domácí přípravou do školy, konzultovat aktuální náročnější rodinou situaci, např. rozvod, uspořádání péče o dítě apod..
 • při zásadních výukových potížích získáte doporučení a kontakty na další odborná pracoviště (např. pedagogicko – psychologická poradna, speciálně – pedagogické centrum, logopedie, pracoviště klinické psychologie  .) a veřejné instituce a neziskové organizace
Pozn.: Stanovení pedagogicko – psychologické diagnózy a vystavení příslušné zprávy je ve výhradní kompetenci pedagogicko – psychologických poraden a speciálně – pedagogických center, zákonný zástupce nezletilého může zprávu předat škole, případně na jejím základě požádat o vypracování individuálního vzdělávacího plánu žáka.

Jako žák:

 • problémy osobní, rodinné nebo související se školou
 • když si nevíš rady ve vztazích se spolužáky, učiteli, rodiči, sourozenci
 • při potížích s s učením, školním prospěchem, domácí přípravou, nevíš, jak se učit a je potřeba si osvojit styly či techniky učení
 • chceš pomoct se zvládáním úzkosti, strachů, trémy např. při zkoušení, referátech apod..
 • děje se nějaká nečekaná a náročná věc v tvém životě – např. náhlá událost v rodině, vážné onemocnění, úraz, rozvod rodičů apod.
 • prostě kdykoliv budeš mít potřebu si popovídat o něčem, co tě trápí a nevíš, jak to vyřešit. A hledáš někoho, kdo je nezaujatý, vyslechne tě, nebude se ti smát, ale vezme tě vážně a pomůže ti najít cestu, co s tím

Jako učitel:

 • poradenství a intervence při výukových, výchovných a kázeňských potížích s jednotlivými žáky – možnost pozorování psychologem ve třídě, zjišťování informací od učitele a rodičů a následně vytvoření plánu a doporučeného postupu, po té průběžné sledování a další spolupráce do doby vymizení potíží
 • práce se třídou – náslechy, diagnostika a zlepšení sociálního klimatu ve třídě – preventivní diagnostika klimatu ve třídě a vytipování potenciálních potíží, práce se třídou jako prevence zhoršování klimatu, začleňování problematických žáků, utužení třídní soudržnosti a nastavení funkčních třídních pravidel
 • možnost vedení či spoluvedení třídnické hodiny, inspirace pro stavbu třídnické hodiny, možnost inspirace sociálně – psychologickými hrami
 • možnost zorganizování a vedení programů s domluveným zaměřením: př. zlepšení třídního klimatu, integrace nových či problematických dětí apod..
 • spolupráce při prevenci a řešení sociálně – patologických jevů (šikana, záškoláctví, drogy apod..)
 • pomoc při adaptaci nových žáků
 • individuální osobní konzultace pro učitele
 

—————————————————————————————————————-

Školní psycholog:

 • je nezávislým odborníkem, který poskytuje poradenské, konzultační, diagnostické, metodické a informační služby žákům, jejich rodičům a pedagogům dle vyhlášky č.72/2005 Sb., O poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů
 • při práci se řídí etickými normami své profese a je vázán mlčenlivostí
 • poskytuje bezplatné služby žákům ZŠ Stochov, jejich rodičům a pedagogům

Standardní činnosti poradenských pracovníků školy zahrnují  služby, které jsou poskytovány žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogickým pracovníkům. Tato standardní činnost je poskytována na základě Školního vzdělávacího plánu. Souhlas rodičů  je vyžadován v případě diagnostiky a při dlouhodobé individuální práci se žákem. Informace a data o žácích a jejich rodičích, která se poradenští pracovníci školy dozvědí v souvislosti s výkonem své poradenské činnosti jsou považována za důvěrná a jsou ochraňována v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb, o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů.

—————————————————————————————————————————————————————–

Dítě, které se v životě neztratí - Jak ho vychovat a podpořit na vlastní cestě

bmid_dite-ktere-se-v-zivote-neztrati-jak-f8y-417851

Seznamovací dopoledne žáků šestých ročníků

Více informací naleznete na: https://www.zsstochov.cz/zakladni-skola/ vedení školyZákladní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola, Stochov
ul. Jaroslava Šípka 387
STOCHOV 273 03
IČO: 70989613

Created 2020 www.vyroba-stranek.cz - Virtuální prohlídky - all4U agency s.r.o.